ශාක කදන් සහ මුල්වල ව්‍යුහය – June 1st Week

A/L Biology - Unit 4 Plant Form and Function - උසස් පෙළ ජීව විද්‍යාව විෂය නිර්දේශයේ 4 වන ඒකකය වන ශාක ආකාරය සහ ක්‍රියාකාරීත්වය - ශාකවල වර්ධන සහ විකසනය යටතේ ප්‍රාථමික ශාක කදන් සහ මුල්වල ව්‍යුහය මෙම පාඩමේ විස්තර කෙරේ.
  • Lecture video
  • Lecture Note
  • Exam questions and Answer video
Hiran Amarasekara · June 3, 2020

A/L Biology – Unit 4 Plant Form and Function

උසස් පෙළ ජීව විද්‍යාව විෂය නිර්දේශයේ 4 වන ඒකකය වන ශාක ආකාරය සහ ක්‍රියාකාරීත්වය – ශාකවල වර්ධන සහ විකසනය යටතේ ප්‍රාථමික ශාක කදන් සහ මුල්වල ව්‍යුහය මෙම පාඩමේ විස්තර කෙරේ.

About Instructor

Not Enrolled
Rs. 350.00

Course Includes

  • 2 Lessons