ශ්වසනය- Respiration – Unit 2 ජීවයේ රසායනික පදනම

Hiran Amarasekara · October 23, 2020

ශ්වසනය- Respiration ජීවයේ රසායනික පදනම

1 හැදින්වීම  සහ ස්වායු ශ්වසනය

2. නිර්වායු ශ්වසනය, ශ්වසන  ලබ්ධීය, ප්‍රායෝගික

3. පසුහිය විභාග ප්‍රශ්න සහ පිලිතුරු

About Instructor

Not Enrolled
Lesson Package

Course Includes

  • 5 Lessons