2021 ශාක ද්‍රව්‍ය පරිවහණය, ජල විභවය – ශාක ආකාරය සහ ක්‍රියාකාරීත්වය Water Potential

උසස් පෙළ ජීව විද්‍යාව 4 වන ඒකකය වන ශාක ආකාරය සහ  ක්‍රියාකාරීත්වය යටතේ ශාකතුල ද්‍රව්‍ය පරිවහණය සහ ජල විභවය යන කොටස්වලට අදාල සිද්ධාන්ත සහ ප්‍රශ්න මෙම් පාඩමට ඇතුලත් වේ.
Hiran Amarasekara · June 26, 2020

2021 ජල විභවය – ශාක ආකාරය සහ ක්‍රියාකාරීත්වය  Water Potential – Plant form and function

  • පාඩම හැදින්වීමේ වීඩියෝව
  • ජල පරිවහණය, ජල විභවය – Theory pdf Note
  • Part 1 ජලය සහ ද්‍රව්‍ය පරිවහණය – Video Lesson
  • Part 2 ජල විභවය – Video Lesson
  • ද්‍රාවණයක ජල විභවයට බලපාන සාධක Factors affecting water potential in Solution – Video
  • ශාක සෛලයක ජල විභවයට බලපාන සාධක Water Potential in a Plant Cell – Video
  • ජල පරිවහණය, ජල විභවය Question Paper (Show Your Colours 5) – pdf
  • ජල පරිවහණය, ජල විභවය Question Paper – video

About Instructor

Not Enrolled
Weekly Course

Course Includes

  • 5 Lessons