2020 – ස්නායුක සමායෝජනය ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය, පාරිසරික සහ අණුක ජීව විද්‍යාව – Theory & Revision

2020 උසස් පෙළ ජීව විද්‍යාව සිද්ධාන්ත සහ පුනරීක්ශණ පාඩම - අද පාඩමට  ස්නායුක සමායෝජනය ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රයක් (බහුවරණ, ව්‍යුහගත සහ රචනා) සහ පිලිතුරු, පාරිසරික ජීව විද්‍යාව සහ අණුක ජීව විද්‍යාව  යටතේ සිද්ධාන්ත විඩියෝ සහ pdf සටහන් ඇතුලත් වේ.
Hiran Amarasekara · June 26, 2020

2020 ස්නායුක සමායෝජනය ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය, පාරිසරික සහ අණුක ජීව විද්‍යාව
A/L Biology Revision Model Paper, Environmental Biology and Molecular Biology Theory

  • පාඩම හැදින්වීමේ වීඩියෝව
  • ස්නායුක සමායෝජනය ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය Model Exam 24 pdf
  • ස්නායුක සමායෝජනය ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය Model Exam  24 MCQ – – video
  • ස්නායුක සමායෝජනය ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය Model Exam 24 – structured essay – video
  • ස්නායුක සමායෝජනය ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය Model Exam 24 – Essay – video
  • පරිසර පද්ධතියක ද්‍රව්‍ය සහ ශක්තිය ගැලීම, පාරිසරික පිරමීඩ – Environmental Biology – 3 – Video
  • පරිසර පද්ධතියක ද්‍රව්‍ය සහ ශක්තිය ගැලීම, පාරිසරික පිරමීඩ – Environmental Biology – 3 pdf Note
  • අණුක ජීව විද්‍යාව 4 – ප්‍රවේණි කේතය Molecular Biology – video

About Instructor

Not Enrolled
Weekly Course

Course Includes

  • 5 Lessons