ලිපිඩ – June 1st Week

උසස් පෙළ ජීව විද්‍යාව විශය නිරදේශයේ දෙවන ඒකකය වන ජීවයේ රසායනික හා සෛලීය පදනම යටතේ ලිපිඩ පිළිබඳව මෙම පාඩමේ දී සාකච්ඡා කෙරේ.
  • Video with Theory, Animations, Practicals and Exam Questions
  • Theory Note and Questions (pdf)
Hiran Amarasekara · June 3, 2020

උසස් පෙළ ජීව විද්‍යාව විශය නිරදේශයේ දෙවන ඒකකය වන ජීවයේ රසායනික හා සෛලීය පදනම යටතේ ලිපිඩ පිළිබඳව මෙම පාඩමේ දී සාකච්ඡා කෙරේ.

  • Video with Theory, Animations, Practicals and Exam Questions
  • Theory Note and Questions (pdf)

About Instructor

Not Enrolled
Rs.350.00

Course Includes

  • 1 Lesson
  • 1 Topic
Video format is not supported, use Youtube video or MP4 format.