අනුස්ථාපනය, කාර්යඵල ඇගයීම හා සංවේතන කළමනාකරණය ( මානව සම්පත් කළමනාකරණය)-June 2nd Week

Bandara Dissanayake · June 12, 2020

About Instructor

Not Enrolled
Weekly Course

Course Includes

  • 2 Lessons