2020 – සංවේදී අවයව, හෝමෝන ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය සහ බියෝම සිද්ධාන්ත – Theory and Revision

Hiran Amarasekara · July 11, 2020

2020 සංවේදී අවයව, හෝමෝනමය සමායෝජනය ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය සහ බියෝම (පාරිසරික ජීව විද්‍යාව සිද්ධාන්ත)
A/L Biology Revision Model Paper, Biomes (Environmental Biology)

  • පාඩම හැදින්වීමේ වීඩියෝව
  • සංවේදී අවයව, හෝමෝනමය සමායෝජනය  ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය Model Exam 25 pdf
  • සංවේදී අවයව, හෝමෝනමය සමායෝජනය  ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය Model Exam 25 MCQ – video video
  • සංවේදී අවයව, හෝමෝනමය සමායෝජනය  ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය Model Exam 25 structured essay – video
  • සංවේදී අවයව, හෝමෝනමය සමායෝජනය  ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය Model Exam 25 Esaay – video
  • බියෝම 1  – Environmental Biology – Biome part 1 – pdf note
  • බියෝම 1  – Environmental Biology – Biome part 1 – Video
  • බියෝම 2  – Environmental Biology – Biome part 2 – Video

About Instructor

Not Enrolled
Weekly Course

Course Includes

  • 5 Lessons