2022 – සෛල වාදය, අන්වීක්ෂ – සෛලීය පදනම Cell Theory, Microscopes

2022 A/L සෛල වාදය, අන්වීක්ෂ - සෛලීය පදනම Cell Theory, Microscopes, Cellular Basis of Life
  • පාඩම හැදින්වීමේ වීඩියෝව
  • සෛල වාදය, අන්වීක්ෂ - PDF note
  • සෛල වාදය, අන්වීක්ෂ - Video Lesson
  • ආලෝක අන්වීක්ෂයක කොටක් ප්‍රායෝගික - video
  • ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂයක කොටස් ප්‍රායෝගික - video
  • Question Paper (Show Your Colours 4) - PDF
  • Question Paper – video
Hiran Amarasekara · June 26, 2020

About Instructor

Not Enrolled
Weekly Course

Course Includes

  • 4 Lessons