ප්‍රෝටීන – ජීවයේ රසායනික පදනම

  • 1.     Intro clip අද පාඩම හැදින්වීම
  • 2.     Unit 2 ප්‍රෝටීන Video
  • 3.     Unit 2 ප්‍රෝටීන පාඩම් සටහන්  pdf Part 1 and Part 2
  • 4.     ප්‍රෝටීන ප්‍රායෝගික පරීක්ශන - Video
  • 5.     MCQ ප්‍රශ්න පත්‍රය Show Your Colours 2 - බහුවරණ  විවරණය Video
  • 6.     MCQ ප්‍රශ්න පත්‍රය Show Your Colours 2 – pdf
  • 7.     ප්‍රෝටීන ප්‍රායෝගික පරීක්ශන 2 - Video
  • 8.     Protein Animation සජීවීකරන වීඩියෝ
Hiran Amarasekara · June 13, 2020

ප්‍රෝටීන – ජීවයේ රසායනික පදනම උසස් පෙළ ජීව විද්‍යාව විශය නිරදේශයේ දෙවන ඒකකය වන ජීවයේ රසායනික හා සෛලීය පදනම යටතේ ප්‍රෝටීන පිළිබඳව මෙම පාඩමේ දී සාකච්ඡා කෙරේ.

About Instructor

Not Enrolled
Weekly Course

Course Includes

  • 5 Lessons
Video format is not supported, use Youtube video or MP4 format.