ද්විතීයික වර්ධනය – ශාක ආකාරය සහ ක්‍රියාකාරීත්වය A/L Biology – Unit 4 Plant Form and Function

  උසස් පෙළ ජීව විද්‍යාව විෂය නිර්දේශයේ 4 වන ඒකකය වන ශාක ආකාරය සහ ක්‍රියාකාරීත්වය - ශාකවල වර්ධන සහ විකසනය යටතේ ශාක කදන් සහ මුල්වල ද්වීතියික වර්ධනය මෙම පාඩමේදී සාකච්ඡා  කෙරේ.
1.     Intro Clip අද පාඩම හැදින්වීම
2.     Unit 4 - ද්විතීයික වර්ධනය Video
3.     Unit 4 - ද්විතීයික වර්ධනය පාඩම් සටහන්  pdf
4.     MCQ ප්‍රශ්න පත්‍රය Show Your Colours 2 - බහුවරණ  විවරණය Video
5.     MCQ ප්‍රශ්න පත්‍රය Show Your Colours 2 – pdf
Hiran Amarasekara · June 13, 2020

About Instructor

Not Enrolled
Weekly Course

Course Includes

  • 2 Lessons
Video format is not supported, use Youtube video or MP4 format.