2020 බහිස්ස්‍රාවය ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය, පාරිසරික සහ අණුක ජීව විද්‍යාව

Model Paper, Environmental Biology and Molecular Biology 1. පාඩම හැදින්වීමේ වීඩියෝව 2. Model Exam 23 බහිස්ස්‍රාවය ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය - MCQ 3. Model Exam 23 බහිස්ස්‍රාවය ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය - structured essay 4. Model Exam 23 බහිස්ස්‍රාවය රචනා ප්‍රශ්නය – Essay 5. Model Exam 23 බහිස්ස්‍රාවය ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය pdf 6. Environment 2 පරිසර පද්ධතිවල ව්‍යුහය සහ ක්‍රියාකාරිත්වය - පාරිසරික ජීව විද්‍යාව 7. Environment පරිසර පද්ධතිවල ව්‍යුහය සහ ක්‍රියාකාරිත්වය - පාරිසරික ජීව විද්‍යාව pdf 8. Molecular Biology - ජාන සහ ඒවා ක්‍රියාකරන ආකාරය - අණුක ජීව විද්‍යාව
Hiran Amarasekara · June 18, 2020

About Instructor

Not Enrolled
Weekly Course

Course Includes

  • 5 Lessons