2020 ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය, පාරිසරික ජීව විද්‍යාව සහ අණුක ජීව විද්‍යාව

2020 උසස් පෙල ජීව විද්‍යාව සඳහා සිද්ධාන්ත සහ පුනරීක්ෂණ කොටස් මෙහිදී සාකච්ඡා කෙරේ. මෙම පාඩම්ට අයත් වන කොටස්
1. Intro clip – free
2. ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 22 (වායු හුවමාරුව, බහිස්ස්‍රාවය, ස්නායුක සමායෝජනය) – video 1 MCQ ප්‍රශ්න බහුවරණ  විවරණය
3. ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 22  – video 2  ව්‍යුහගත රචනා ප්‍රශ්න සාකච්ඡාව
4. ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 22  – video 3 –  රචනා ප්‍රශ්න සාකච්ඡාව  (ස්නායුක සමායෝජනය)
5. ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 22 (වායු හුවමාරුව, බහිස්ස්‍රාවය, ස්නායුක සමායෝජනය)  – pdf
6. Unit 9 - පාරිසරික ජීව විද්‍යාව හැදින්වීම - video
7. Unit 9 - පාරිසරික ජීව විද්‍යාව හැදින්වීම - pdf note
8. Unit 7 - අණුක ජීව විද්‍යාව - DNA ප්‍රතිවලිත වීම
9. Unit 7 - අණුක ජීව විද්‍යාව - DNA ප්‍රතිවලිත වීම - pdf note
Hiran Amarasekara · June 13, 2020

About Instructor

Not Enrolled
Weekly Course

Course Includes

  • 5 Lessons