2018 හා 2019 A/L Biology උසස් පෙළ නව නිර්දේශ බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍ර සහ බහුවරණ විශ්ලේෂණ

2019 උසස් පෙල නව නිර්දේශ බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රය සහ එම බහුවරණ විවරණ වීඩියෝ මෙම පාඩමට ඇතුළත් වේ. මීට අමතරව 2018 පැවැත්වූ පැරණි නිර්දේශ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ප්‍රශ්න නව නිර්දේශයට අදාළව සාකච්ඡා කරන වීඩියෝවක් ද මෙහි ඇතුළත් වේ.
Hiran Amarasekara · February 26, 2021

2018 හා 2019 A/L Biology උසස් පෙළ නව නිර්දේශ බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍ර සහ බහුවරණ විශ්ලේෂණ

About Instructor

Not Enrolled
Lesson Package

Course Includes

  • 4 Lessons